Informace o ochraně osobních údajů

ÚČEL TOHOTO DOKUMENTU 

Společnost Ewing s.r.o., se sídlem Jankovcova 1603/47a, 170 00 Praha 7 — Holešovice, IČ: 49712331, (dále jen „správce údajů“), a z toho důvodu odpovídá za to, jakým způsobem bude s Vašimi osobními údaji nakládáno. Níže poskytujeme informace o tom, jak bude s Vašimi osobními údaji nakládáno. Tyto informace Vám musí být poskytnuty podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (Nařízení o GDPR).

ZÁSADY OCHRANY ÚDAJŮ 

Budeme dodržovat právní předpisy a zásady ochrany osobních údajů, což znamená, že Vaše osobní údaje budou: 

 • používány legálně, 
 • shromažďovány pouze pro legitimní a relevantní účely 
 • přesné, eventuálně aktualizované, 
 • uchovávány pouze po stanovenou dobu, 
 • uchovávány bezpečným způsobem. 

DRUHY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ BUDOU PŘEDMĚTEM ZPRACOVÁNÍ 

V souvislosti s Vaší žádostí o zaměstnání shromáždíme, uchováme a použijeme následující kategorie Vašich osobních údajů: 

 • Informace, které nám poskytnete v životopisu a v průvodním dopise. 
 • Informace, které zadáte do našeho formuláře, zejména jméno a příjmení, telefonní číslo, osobní e-mailová adresa. 

JAKÝM ZPŮSOBEM JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎOVÁNY 

Vaše osobní údaje shromažďujeme na základě Vámi dodaných podkladů. 

ZA JAKÝM ÚČELEM BUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT 

Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně za účelem: 

 • posouzení Vašich dovedností, kvalifikace a předpokladů pro danou pracovní pozici, 
 • vzájemné komunikace ohledně výběrového řízení 

POKUD NÁM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NEPOSKYTNETE 

Pokud nám neposkytnete informace, jež jsou nezbytné pro posouzení Vaší žádosti o zaměstnání, nemůžeme Vaši žádost řádně zpracovat a nebude možné Vás do výběrového řízení na danou pozici zařadit. 

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ 

Automatizovaná rozhodování nejsou v procesu výběru uchazečů o zaměstnání používána. 

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Vaše osobní údaje nebudou dále předávány třetím stranám.

ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí, přijali jsme vhodná bezpečnostní opatření k zamezení náhodné ztráty, užití, neoprávněného zpřístupnění, pozměnění či poskytnutí Vašich osobních údajů. K Vašim osobním údajům mají přístup pouze vybraní zaměstnanci, kteří jsou zavázáni povinností mlčenlivosti.

UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ 

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytně nutnou pro účely výběrového řízení, eventuálně pro případ, že by se v budoucnu objevila pracovní nabídka, na kterou byste byl/a vhodným kandidátem, maximálně však 36 měsíců od doby, kdy jsme přijali od Vás Vaše osobní údaje; tím není dotčeno Vaše právo požádat o výmaz osobních údajů. Po uplynutí výše uvedené doby bude Vaše osobní údaje zlikvidovány v souladu s příslušnými právními předpisy. 

PRÁVO NA PŘÍSTUP, OPRAVU, VÝMAZ A OMEZENÍ 

Dle Nařízení GDPR máte právo: 

 • požadovat přístup k Vašim osobním údajům. Jste oprávněn/a obdržet informace o tom, které Vaše osobní údaje zpracováváme, a ověřit si, zda je zpracováváme zákonným způsobem. 
 • požadovat opravu Vašich osobních údajů. Jste oprávněn/a požadovat opravu jakýchkoli neúplných či nesprávných osobních údajů, které zpracováváme. 
 • požadovat výmaz Vašich osobních údajů. Jste oprávněn/a požadovat vymazání či odstranění osobních údajů, pokud neexistuje legitimní důvod k tomu, abychom Vaše osobní údaje nadále zpracovávali. Jste taktéž oprávněn/a požadovat vymazání či odstranění Vašich osobních údajů, pokud jste uplatnil/a své právo vznést námitku proti zpracování. 
 • vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme z legitimních důvodů a je-li tato námitka na Vaší straně odůvodněná zvláštností situace. • požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů. Jste oprávněn/a požádat nás o pozastavení zpracování Vašich osobních údajů, například pokud požadujete, abychom zajistili jejich přesnost či určili důvod pro jejich zpracovávání. 
 • na přenositelnost Vašich osobních údajů další straně. Jste oprávněn/a požádat nás o předání Vašich osobních údajů, které zpracováváme s Vaším souhlasem, třetí straně. 

Pokud chcete uplatnit kterékoliv právo dle nařízení GDPR, kontaktujte nás prosím na e-mail ewing@ewing.cz.